CLUB REGLEMENT VAN MODELVLIEGCLUB VEURNE

 

Vernieuwd vlieg –en terreinreglement MVV opgesteld door het bestuur in datum van 10/02/17 , ter vervanging van dit van 05/10/2016.

 

Hoofdstuk 1 : Algemeen

Art 1 :

Het huishoudelijk reglement is van kracht vanaf het ogenblik dat het door het bestuur is goedgekeurd. Een kopie is te allen tijde beschikbaar in de chalet, en kan aangevraagd worden door ieder lid. Eventuele wijzigingen kunnen op ieder ogenblik door het bestuur aangebracht worden.

Art 2 :

Het clubregelement is van toepassing op ieder lid van de club. Ook gastvliegers dienen er zich naar de schikken. Onwetendheid zal nooit als verontschulding kunnen worden ingeroepen.

Art 3 :

Overtredingen van dit reglement kunnen door het bestuur bestraft worden met  volgende sancties : aanmaning, schorsing en uitsluiting voor bepaalde of onbepaalde termijn.

Hoofdstuk 2 : lidmaatschap en inschrijving

Art 1 :

Iedereen kan in principe lid worden van de club. Toch kan het bestuur bepaalde personen weigeren, indien hiertoe bijzondere argumenten aanwezig zijn. Hierover wordt beslist op een bestuursvergadering.

Art 2 :

Het lidmaatschap vervalt elk jaar op 1 januari. De bestaande leden kunnen hun inschrijving vernieuwen tot 31/01. Hiertoe ontvangen zij een schrijven met als bijlage een overschrijvingsorder.

Art 3 :

Bij start van het nieuwe vliegseizoen dient ieder vliegend lid de reglementen grondig na te lezen op mogelijke wijzigingen t.o.v. vorig vliegseizoen. Ter bevestiging tekent hij ter goedkeuring in de reglementen map die zich bevind in het chalet. Dit tekenen gebeurd ten laatste op de 3de vliegsessie na vernieuwing lidmaatschap.

Art 4 :

Nieuwe leden dienen zich voor het aanvangen van de eerste vliegactiviteit kenbaar maken bij de clubsecretaris of voorzitter.

Art 5 :

Op uitnodiging van een clublid , mag een gastvlieger gratis gedurende maximum twee dagen vliegen. Daarna kan een forfaitair bedrag van 10 euro per dag gevraagd worden. Bovendien zal eerst aan een bestuurslid het bewijs worden geleverd van een geldige binnen-of buitenlandse aansprakelijksverzekering voor schade aan derden of /en zijn vliegbrevet of / en zijn VML lidkaart. 

Hoofdstuk 3 : Veiligheid 

Art. 1

Het voorkomen van ongevallen begint bij aankomst op het terrein. Na het lossen van het materiaal , moet elke wagen parkeren, op het terrein voor de loodsen van de firma Elbo

Art 2 :

De eigenaar of de huurder van het terrein, hierbij name Modelvliegclub Veurne VZW , kan in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden bij gebeurlijke ongevallen, of opgelopen schade.

Art 3 :

Het vliegterrein is enkel toegankelijk voor clubleden, behalve indien uitzondering wordt toegekend door het bestuur. Een derde mag het terrein enkel onder begeleiding van een lid betreden. Minderjarige leden mogen enkel vliegen als ze begeleid zijn door een volwassene.

Art 4 :

Ieder lid mag het terrein gebruiken indien hij in het bezit is van de lidkaart,uitgereikt door de VML, wat wil zeggen dat hij in orde is voor het lidgeld en verzekering plus de, nodige brevetten beschikt. Brevet B om met vliegtuigen te vliegen van + 12 kg en of motor van +52cc.

Hoofstuk 4: plein reglement 

Modelluchtvaart is een hobby waarbij we moeten beseffen dat we niet met speelgoed aan het werk zijn.

Art 1 :

Het terrein is elke dag toegankelijk

Art 2 :

Elk toestel en radio moet technisch in orde zijn. Een fail-safe funktie, indien aanwezig, zal zodanig geprogrammeerd worden, dat in geval van storing, het gas dichtgedraaid wordt. “traagloop voor thermische motoren , motor uitgeschakeld voor elektro.

Art 3:

-De verbrandingsmotoren worden beperkt tot 85CC- voorheen 160 CC. Toestellen moeten voorzien zijn van een aangepaste geluidsdemper, die de geluidsdruk beperkt tot 86 dBA

Toestellen van +12 kg en of motor +52 cc moeten gekeurd worden door de pleinoverste, bij gestaan door een examinator. Een dokument opgesteld door de VML moet door de 3 partijen ingevuld en ondertekend worden.

-Straalmotoren op kerosine zijn NIET toegelaten. Reden : terrein te klein, geen verharde piste, veiligheid.

 Art 3 bis :

Na 19.00 wordt niet meer gevlogen met modellen met grote verbrandingsmotor
dit om klachten met buren te vermeiden.

In elk vliegtuig wordt etiket aangebracht met VML lidnummer, adres, tel of GSM.

Max vlieghoogte (120m) opgelegd door bestuur van luchtvaart mag niet overschreden worden om botsingen met sportvliegtuigen te voorkomen.

Art 4 :

Het is strikt verboden boven de chalet, personen en veiligheidszone te vliegen.

Na het opstijgen zal iedere piloot zich van de start en landingsbaan verwijderen.

De piloten welke aan het vliegen zijn, zullen zich gegroepeerd op het terrein opstellen, zodat de start en landingsbanen steeds vrij zijn.

 De aanwezige pleinoverste leidt het verkeer, en momenteel mogen slechts 4 vliegtuigen tezamen in de lucht zijn. Veiligheid.

Iedere start en landing wordt aangemeld. Landing heeft voorrang op opstijgen.

Wie controle over zijn toestel verliest , zal anderen , met luide stem op te hoogte brengen.

Art 5 :

Heli’s en drones mogen samen vliegen. In kameraadschappelijk overleg wordt hiervoor vliegtijd vrijgemaakt. Tijdens hun vlucht blijven conventionele toestellen aan de grond.

Op deze wijze kan iedereen het kunnen van anderen bewonderen.

Art 6:

Nieuwe piloten dienen zich te melden bij de verantwoordelijke voor de vlieginstruktie, en hun toestellen en vliegwaardigheid laten evalueren.

Indien het toestel niet vliegwaardig is, mag er niet gevlogen worden.

HOOFDSTUK 5 : Chalet en omgangsregels

Art 1 :

De chalet moet zo proper mogelijk gehouden worden.

Alle afval, kapotte vliegtuigonderdelen, eet en afvalverpakkingen, plakband enz. dienen naar huis meegenomen te worden

Art 2 :

Als schade is aangebracht aan andermans eigendom, dient de schade gemeld te worden, aan het bestuur. Voor zover de schade in aanmerking komt voor terugbetaling door de verzekering, moet de piloot die de schade veroorzaakte, samenwerken met het bestuur om de aangifte zo snel mogelijk te laten gebeuren. Indien de schade niet in aanmerking komt voor de verzekering (zoals kosten vliegmateriaal) dan dient de schade door de in fout gestelde piloot vergoed te worden. Indien geen minnelijke schikking getroffen wordt, zal het bestuur de verantwoordelijkheid bepalen en een bedrag vaststellen. De beslissingen van het bestuur zijn niet aanvechtbaar.Indien de veroorzaker,

weigert te betalen kan hij tijdelijk of voorgoed geschorst worden.

Art 3 :

Ieder bestuurslid dient het tot zijn plicht te rekenen, om alle overtreders tot de orde te roepen. Bij meervoudige overtredingen kunnen sancties getroffen worden, van tijdelijke schorsing, tot zelfs uitsluiting.

 

BESTE COLLEGA’S , GELIEVE DEZE REGELS GOED NA TE LEZEN EN DAARWERKELIJK TOE TE PASSEN. –Dank, het bestuur.